You are viewing archived content
of the Inter-American Foundation website as it appeared on June 1, 2018.

Content in this archive site is NOT UPDATED.
Links and dynamic content may not function, and downloads may not be available.
External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.
Go to the current iaf.gov website
for up-to-date information about community-led development in Latin America and the Caribbean.

Apèsi Rapid

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option
iaf_about

Fondasyon Entèameriken an (IAF), ki se yon ajans endepandan gouvènman Etazini, te fonde dapre yon desizyon Kongrè a an 1969, pou voye asistans pou devlopman toudwat bay òganizasyon moun pòv nan Amerik Latin ak nan Karayib. Pou satisfè manda li, IAF reponn avèk sibansyon asistans pou pifò lide kreyatif li resevwa nan men òganizasyon popilè ak òganizasyon ki pa nan gouvènman yo. Epitou, IAF ankouraje òganizasyon kominotè yo, biznis yo, ak gouvènman lokal yo travay ansanm kòm patnè pou amelyore kalite lavi moun ki pòv, ak pou ranfòse aksyon demokratik.

Sa ki gouvènen IAF, se yon konsèy direksyon prezidan Etazini an nonmen, epi ki resevwa konfimasyon Sena Etazini. Gen yon prezidan, konsèy administrasyon an nonmen, ki sèvi kòm direktè egzekitif an chèf Fondasyon Entèameriken an, nan tèt yon pèsonnèl ki gen 47 anplwaye k ap travay nan Washington D.C.

 

Mission

Dapre Pati IV nan Seksyon 401(b) nan Lwa 1969 sou Asistans nan Peyi Etranje a, ki se règleman ki sèvi baz pou Fondasyon an, objektif Fondasyon an, prensipalman an kolaborasyon avèk Oganizasyon rejyonal ak entènasyonal yo, se pou:

  • ranfòse relasyon solidarite ak konpreyansyon ant pèp ki nan emisfè a;
  • sipòte efò pou moun ki vle ede tèt yo, nan mete plis opòtinite pou devlopman pèsonèl;
  • ankouraje ak ede plis patisipasyon efektif popilasyon yo nan pwosesis devlopman an;
  • ankouraje fondasyon ak kwasans enstitisyon demokratik nan sektè prive ak nangouvènman, dapre prensip ki aplikab nan peyi ki granmoun tèt yo nan emisfè a.

 

Rezilta

Menmsi yo te konn gade l tankou yon eksperyans, travay IAF la ap konsidere pi plis, an mezi tan ap pase, tankou yon mwayen efikas pou amelyore kalite lavi moun nan kominote ki pi bezwen yo.

Depi 1972, IAF bay plis pase 4.900 sibvansyon, ki reprezante yon valè ki depase 680 milyon dola. Yon bagay ki klè, sibvansyon IAF yo ede moun touche pi byen ak viv pi byen. Benefisyè sibvansyon yo ankouraje agrikilti ki bay plis rannman, ansanm ak ti komès ak biznis kominotè; yo bay moun fòmasyon ki vital pou yo nan jwenn travay ki peye byen; yo pèmèt moun jwenn dlo, ansanm ak kouran ak lòt bagay yo bezwen lakay yo, ak bon kote pou yo rete, sa ki pèmèt moun konsantre sou fè bon jan travay.

Lè l ap bay sibvansyon pou devlopman yo, IAF veye pou gen patisipasyon popilasyon otoktòn, ak moun ki te gen zansèt Afriken, ak moun ki andikape, epi IAF ankouraje pou yo mete moun sa yo nan aktivite politik ak sosyal yo. Kòm li sipòte pi bon lide ki soti nan rejyon an, pwogram li yo ranfòse yon gwo rezo ki gen gwoup kominotè ak òganizasyon ki pa nan gouvènman, ki vin tounen yon mwayen efikas ak transparan anpil pou transmèt asistans etranje. Nan travay yo fè ansanm, IAF ak benefisyè li yo sèvi plizyè santèn milye fanmi pòv nan kominote ki toupatou nan emisfè a.


Pennsylvania building

Kontakte Nou

1331 Pennsylvania Ave. NW,
Suite 1200
North
Washington, DC 20004

Tel. 202-360-4530

Pou kesyon jeneral oswa yon mesaj nan adrès inquiries@iaf.gov.

Pou resevwa Grassroots Development (Devlopman Kominotè), oswa dènye "Year in Review" a, endèks la, liv, oswa monogram IAF pibliye yo, voye yon demann ekri bay Fondasyon Entèameriken, oswa yon mesaj nan adrès inquiries@iaf.gov. Si w vle mande yon liv ki pibliye komèsyalman, ou dwe voye demann lan dirèk nan kote ki pibliye liv la.

Nou asepte aplikasyon pou sibvansyon nenpòt kilè pandan ane a nan lang panyòl, pòtigè, franse, kreyòl ayisyen. Voye yo nan adrès elektwonik sa a: proposals@iaf.gov.