You are viewing archived content
of the Inter-American Foundation website as it appeared on June 1, 2018.

Content in this archive site is NOT UPDATED.
Links and dynamic content may not function, and downloads may not be available.
External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.
Go to the current iaf.gov website
for up-to-date information about community-led development in Latin America and the Caribbean.

APÈL POU PWOPOZISYON

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Fondasyon Entèamerikèn (IAF) lanse yon apèl pou pwopozisyon pou pwogram sibvansyonl lan. IAF finanse travay ke gwoup debaz ann Amerik Latin ak Karayib yo ap fè pou ede tèt yo, pou amelyore kondisyon lavi moun ki defavorize oubyen eksli yo, pou ranfòse kapasite yo pou pran desizyon e jere tet yo, epi pou mare asosye ak antrepriz, sektè piblik, ak sosyete sivil. IAF pa chache ni fè djagnostik pwoblèm ni sijere solisyon; sa IAF fè li menm, se reponn bay demach ke yo prezante ba li. Fondasyon an chwazi finanse pwojè dapre merit yo. Pa gen yon domenn spesifik ke li prefere.

ATANSYON:

 • Se sèl pwoje nan peyi otonòm nan Amerik Latin ak nan Karayib kap jwenn finansman nan men IAF.
 • Ayiti, Sen Domeng, ak Lajamayik se sèl twa peyi Karayibeyen kote IAF entèvni.
 • Ou pa bezwen peye senk kòb pouw voye demann ou an.

Dat limit 

IAF asepte pwopozisyon nenpòt kilè nan lane a, epi li etidye yo nan lòd li resevwa yo. Tout pwojè yo soumèt yo dwe konfòme ak direktiv ki afiche nan paj web sa a.

Kritè

Men kondisyon ke yon pwojè dwe satisfè pou IAF ka konsidere finansel:

 • solisyon orijinal pou pwoblèm devlopman
 • lizaj debouya de resous kominotè yo
 • angajman plizyè moun ki sot nan kominote a nan devlopman ak reyalizasyon pwojè a 
 • bon jan patisipasyon benefisyè yo nan:
  • idantifikasyon pwoblèm pou yo rezoud la,
  • jan yo chwazi pou rezoud li,
  • kreyasyon pwojè a, ak
  • jesyon ak swivi aktivite yo
 • patenarya avèk gouvènman lokal, antrepriz, ak lòt òganizasyon sosyete sivil
 • posibilite pou ranfòse tout òganizasyon kap patisipe yo, ansanm ak patenarya yo
 • posibilite pou reyalize aktivite yo
 • prèv ke pwojè a pral dire alalong
 • kontribisyon òganizasyon ki fè demann nan, benefisyè yo, ak lòt sous
 • kapasite pou ede moun aprann
 • rezilta mezirab
 • prèv ke benefisyè yo ap ka jere tèt yo pi byen

Men kondisyon kap fè yon pwojè PA GEN DWA jwenn sibvansyon nan men IAF:

 • pwopozison an sot nan men Leta;
 • pwopozisyon an se pou yon moun kap chache regle zafèl sèlman (Se yon sèl moun kap benefisye de pwojè a);
 • òganizasyon ki voye demann nan oubyen sa kap dirije pwojè a pa nan menm peyi kote pwojè a pral fèt;
 • gwoup ki bezwen fè pwojè a pa kontribye okenn resous ni ann espès (kach) ni an nati pou fè aktivite yo;
 • pwopozisyon an lye ak pati politik oswa mouvman patizan;
 • se sèl aktivite relijye ki nan pwojè a;
 • pwojè a se pou rechèch sèlman li ye; 
 • pwojè a gen yon aspè asistans sosyal;
 • pwopozisyon an se pou yon òganizasyon ki konn fè lacharite;
 • demann nan, se pou achte ekipman oubyen pou bati sèlman li ye;
 • pwojè a mande mwens pase US$ 25 000 oswa plis pase US$ 400 000
 • objektif pwojè a pa ankouraje moun travay ansanm pou yo ka pi resoud pwoblèm yo.

Machaswiv

Nou asepte demann pandan tout lane a an kreyòl ayisyen, fransè, angle, panyòl ak pòtigè.

Siw ta renmen voye yon aplikasyon an papye pa lapòs, voyel direkteman bay "Inter-American Foundation, Program Office." IAF pa resevwa demann voye pa faks. 

Menl resevwa demann pa imel nan adrès proposals@iaf.gov. Nan imèl ki gen demann nan, nou mandew ekri peyi kotel soti a nan liy objè a.

Ou pa bezwen voye demann nan plizyè fwa. Nou mande kew tann konfimasyon anvanw kontake IAF.

Li ka pran yon senk mwa konsa poun analize yon pwopozisyon epi deside sil pral pase nan dezyèm etap la kotenn vizite kominote sib yo sou teren an. Depi IAF rechte yon pwopozisyon, lap fè òganizasyon ki te voyel la konnen. Dapre konpleksite pwojè a ak kantite visit ki bezwen fèt sou teren an, li ka pran jiska 12 mwa poun fin apwouve yon pwopozisyon.

Siw ta gen nenpòt kesyon, ou mèt kontakte Carolina Cardona, reprezantant Ayiti nan Fondasyon an.

Fòma

Fòm demann IAF la gen twa pati obligatwa:

 • Premye Pati: Paj Kouvèti a
  Ranpli enfòmasyon yo mandew yo ladan l

 • Dezyèm Pati: Deskripsyon
  Repons yo pou pati sa a pa dwe depase 10 paj an doub entèliy, Arial, tay font 12.

 • Twazyèm Pati: Bidjè
  Swiv modèl ki nan fòm nan.

ATANSYON: Si yon pwopozisyon pa ret nan paramèt ki ekri anlè yo, nou pap aseptel. Si nou pa resevwa tout pati nou mande yo, demann nan pap pase.

Chaje fòm nan

télécharger l'application dans Microsoft Word